• et

Tingimused

Üldtingimused

Minimaalne periood rendi hinna arvestamisel on 1 päev (24h). Autot saab rentida ka lühemaks perioodiks kui üks päev, kuid rendi hinda see ei vähenda. Lisatunni hinda rakendatakse, kui 24 tunnisest perioodist on ületatud üle 29 minuti. Lisatunni hind sõltub päeva hinnast konkreetsel perioodil.

 

Rendi hind

Rendi hind sisaldab kindlustusi, käibemaksu, piiramatut kilometraaži Baltimaades, 24 tundi nõustamisteenust, pestud ja korras autot ja vajadusel vahetusautot.

Auto kasutuspiirkond

Renditud sõidukit on lubatud kasutada Baltikumi piires (Eestist välja sõidul lisandub piiriületuse tasu). Soovi korral sõita teistesse maadesse tehakse hinna ja tingimuste pakkumine olenevalt sihtkohast (hinnad, läbisõidu tingimused ja kindlustustingimused võivad erineda).

Kindlustused

Rendi hinnad sisaldavad kohustuslikku liikluskindlustust ja rentija omavastutust kuni 385 EUR avarii või varguse korral (salongi, klaaside ja rehvi kahjude korral täisvastutus).

Broneeringu garanteerimine

Broneering on garanteeritud, kui sellele on saadetud kinnitus e-maili või telefoni teel. Kui tellimus on esitatud vähem kui 24h enne rendi algust ei ole garanteeritud soovitud auto või autoklassi olemasolu. Rendileandjal on õigus asendada tellitud autoklass selle puudumisel suurema või sama klassi autoga säilitades hinna vastavalt tellimusele.

Maksmine

Rendi eest tasutakse reeglina ettemaksuna. kaardiga, arvega või sularahas. Broneeringu korral maksab klient ette 20% rendihinnast ja ülejäänud rendiperioodi alguses. Rendileandjal on õigus broneerida krediitkaardilt rentija omavastutusmäär, mis vabastatakse u. 10 päeva jooksul peale renti.

 

Juhiga rent

Kliente teenindavad inglise keelt valdavad juhid. Kõiki autosid renditakse ainult koos juhiga. Juhi teenust võib tellida nii tunni kaupa kui ka terveks päevaks. Soovitav ettetellimise aeg 2 tööpäeva.

 

 

24h nõustamise ja info teenus

Auto tuleb tagastada kohta ja ajal, mis on rendilepingus kokku lepitud. Soovi korral rendiperioodi pikendada tuleb see kokku leppida. Kui aga konkreetse auto rendiperioodi pikendus ei ole võimalik siis pakutakse asendusautot. Selle võimaluse mitte sobivuse korral kliendile on Autosky OÜ-l õigus pikendusega mitte nõustuda. Kui autot kokkuleptud ajaks ja kohta ei tagastata, on Autosky OÜ-l õigus rakendada ületatud aja eest kahekordset tariifi. Auto tagastamisel enne kokku lepitud aega tehakse rendi hinna ümberarvestus vastavalt tegelikule perioodile ja kehtivale tavahinnakirjale ning ülejäänud summa tagastatakse. Kui tegemist oli sooduspakkumisega siis varasemal tagastusel soodushinda ümberarvestusel arvesse ei võeta.

 • Nõutav tagatisraha alates 100.- EUR.
 • Kaskokindlustuse omavastutus on sõiduautodel 400.- EUR ja väikebussidel / kaubikutel 500.- EUR
 • Sõiduk antakse üle puhtana. Välipesu ja sisekoristus on rendihinna sees. Juhul kui sõiduk vajab keemilist puhastust, tuleb rentnikul tasuda keemilise puhastuse eest 100.- EUR.
 • Sõiduki viimine riikidesse, mida ei ole märgitud rendilepingusse, on keelatud.
 • Rendiperioodil saadud trahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi. Trahvid, millest rendileandjat ei teavitatud, nõutakse hiljem sisse kahekordselt.
 • Rendiautos on keelatud suitsetada ja tarbida alkoholi. Keelu eiramisel trahv 200.- EUR

Renditeenuste eest tasumine toimub enne rendiperioodi algust, kui eelnevalt ei ole teisiti kokku lepitud.

Muud tingimused

 1. Rentnik on vastutav täies ulatuses kõikide Rendisõidukist kadunud detailide ja lisavarustuse eest. Õnnetusjuhtumi korral on Rentnik kohustatud korvama kahjud lepingus märgitud omavastutuse ulatuses. Kui kindlustus ei kata kahjusi vastutab rentnik täies ulatuses kahjude eest. Rentniku omavastutus näidatakse rendilepingus see on 50 – 400 eurot
 2. Rentimisel tasutakse tagatisraha olenevalt autost alates 100 eurot.
 3. Rentnik vastutab sõidukile kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.
 4. Eeldatav renditasu kuulub tasumisele rendiperioodi alguses.
 5. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega Rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu. Soovitame selliseks juhuks teha reisitõrke kindlustuse.
 6. Liiklusõnnetuse, inimvigastuse, rendisõiduki kahjustuse või tema osade varguse korral on Rentija kohustatud teatama juhtunust politseile ning Rendileandjale, lisaks esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse 24 tunni jooksul arvates juhtumi päevas. (vt ka allpool käitumine liiklusõnnetuse korral)
 7. Rendipäev on 24 tundi. Rentnik on vastutav hilinemisest tulenevast majanduslikust kahjust, mis Rendileandjale seoses hilinemisega tekib. Renditasu mittetähtaegsel tasumisel on rentnik kohustatud tasuma viivist 2% päevas tasumata summalt.
 8. Rentnik on kohustatud tasuma vara kasutamise käigus põhjustatud seaduse rikkumiste korral kõik trahvid ja nõuded ning leppetrahvid vastavalt seaduses sätestatud korras ning Rendileandja kehtivate hinnakirjade alusel.
 9. Täpsed renditingimused kirjutatakse alla auto üleandmisel

Liiklusõnnetuse korral

Peatumine ja ohutuse tagamine:
Kui on juhtunud liiklusõnnetus, peab liiklusõnnetuses osalenud juht võimalikult kiiresti seisma jääma, põhjustamata sellega lisaohtu, ja lülitama sisse ohutuled kui nähtavus on halb või piiratud (nt teekurv), tuleb teele panna ohukolmnurk (asulas vävemalt 25m kaugusele, maanteel vähemalt 50 m kaugusele). Enne tee vabastamist tuleb õnnetus dokumenteerida

KUI INIMESED ON VIGA SAANUD:
Kui liiklusõnnetuses on inimene saanud vigastada või surma, peab juht:
Teavitama liiklusõnnetusest häirekeskust (tel 112) ning tegutsema sealt saadud korralduste kohaselt, andma abivajajale esmaabi oma oskuste piires.

Kui häirekeskuse teavitamine sündmuskohalt ei ole võimalik ja ei õnnestu korraldada kannatanu toimetamist haiglasse kiirabiga, peab juht viima kannatanu haiglasse oma sõidukiga, tingimusel et transportimine pole kannatanule ohtlik. Kannatanut transportinud juht peab haiglas kannatanu vastuvõtnud isikule teatama kirjalikult oma nime, kontaktandmed ja sõiduki numbri ning naasma viivitamata liiklusõnnetuse kohale.
Kui inimesed on viga saanud tuleb õnnetusest teavitada ka politseid (tel 110)
Liiklusõnnetuses osalenud juht ei tohi tarvitada alkoholi ja muud narkootilist ega psühhotroopset joovet tekitavat ainet, kuni politsei on selgitanud sündmuskohal välja liiklusõnnetuse asjaolud.
Sõidukit või liiklusõnnetusse puutuvaid esemeid tohib enne politsei liiklusõnnetuse kohale jõudmist liigutada vaid siis, kui transporditakse kannatanut haiglasse või teiste sõidukite liiklus on nende tõttu võimatu ja eelnevalt on tunnistajate juuresolekul ära märgitud sõiduki ja esemete asend ning jäljed.
Tehke võimalusel fotod
Kui õnnetuses osales 2 autot tuleb täita blankett: “Teade liiklusõnnetusest”

KUI INIMESED EI OLE VIGA SAANUD:
Tehke võimalusel fotod
Politseid pole vaja kutsuda:

 1. Kui inimesed ei vaja arstlikku kontrolli pole vaja avarii puhul politseid kutsuda;
 2. Kui liiklusõnnetuses osalenud juhid või juht ja varalise kahju saajad on juhtumi põhjusi hinnates varalise kahju tekitamise vastutuse küsimuses ühel meelel;
 3. Kui hilisemat identifitseerimist võimaldaval viisil on loetletud kõikide liiklusõnnetuses osalenud inimeste andmed;
 4. Kui on teada varalise kahju tekitamise eest vastutav isik;
 5. Kui liiklusõnnetuses osalenud juhid või juht ja varalise kahju saajad on punktides 2-4 loetletud asjaolud kirjalikult vormistanud ja sellele alla kirjutanud.

Lahkarvamuse korral, kui varalise kahju saaja ei ole teada, varalise kahju tekitajat ei ole sündmuskohal tuleb liiklusõnnetusest kohe teatada politseile (tel 110) ja tegutseda vastavalt politsei korraldusele.

Rendileandjal on õigus kliente valida!